Ortodonti kelime anlamıyla düzgün diş demektir. Ortodonti diş çene yüz sistemini büyüme gelişimi dikkate alarak inceleyen normali tespit edip anormal ilişki gösteren vakaları tedavi eden hekimlik dalıdır. Diş hekimliğinde ki uzmanlık dallarından bir tanesidir. Ortodonti uzmanı olabilmek için 5 senelik diş hekimliği fakültesini bitirmeyi takiben DUS yani diş hekimliği uzmanlık sınavında ortodontiyi kazanıp 4 yıl sadece ortodonti konusunda eğitim almanız gerekmektedir. Bu eğitimi almayıp 1-2 aylık kısa kurslarla eline bir sertifika tutuşturulup kendin uzman sanan meslektaşlarımız da bulunmaktadır. O yüzden tedavi süresi düşünüldüğünde insanın ömründe hadi olmadı bir daha ortodontik tedavi göreyim deme fırsatı pek olmayacağı için ortodontik tedavinizi yapan hekiminiz tedaviyi yapabileceği konusunda emin olmalısınız.

Ortodontinin Tanımlanması

Ortodonti,

1. dişlerin, diş kavislerine ve çenelerin bazal kısımlarına göre,

2. diş kavislerinin birbirlerine göre,

3. çenelerin bazal kısımlarının birbirlerine ve yüze göre,

4. bu yapılarla ilgili komşu yumuşak dokuların, değişik yaşlardaki normal ilişkilerini belirterek, anormal olanların saptanarak düzeltilmesini sağlayan ve anormal ilişkilerin meydana gelmesini engellemeye çalışan diş hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır.

Diş çene yüz sisteminin normal ilişkileri belirlenirken, büyüme ve gelişimin yani bireyin yaşının dikkatte alınması gerekmektedir. Çünkü belirli bir yaş döneminde normal kabul edilebilecek bir ilişki sonraki yaş dönemlerinde normal kabul edilmeyebilir. Örneğin; yutkunma fonksiyonu bebeklerde dilin diş kavisleri arasından geçerek önde dudaklara temas etmesiyle gerçekleşir. Bebeklik çağı için normal kabul edilen bu yutkunma şekli gelişimle beraber değişikliğe uğrar, yetişkin yutkunması haline dönüşür.

Çocuklukta bebeklik yutkunması devam ediyorsa, bu o yaş dönemi için normal kabul edilemez ve düzeltilmesi gerekir.

Ortodonti ve Büyüme Gelişim Arasındaki İlişki

Döllenmeden sonraki intauterin hayatın ilk 3 ayı boyunca bütün organ taslakları meydana

gelmektedir. Bu safhaya organogenez safhası adı verilir. Organogenez safhasında meydana gelen

büyüme ve gelişim bozuklukları organopati veya malformasvonları oluştururlar. Organopatiler

tamamen irreversibl bozukluklardır (örn. dudak-damak yarığı). Organogenez safhasından sonra

morfogenez safhası başlar. Bu dönem intrauterin hayatın üçüncü ayından, bireyin olgun hale

ulaşmasına kadar devam eder. Bu dönemde meydana gelen büyüme ve gelişim bozukluklarına

morfopati veya deformasvon denir.

Ortodontik bölgede görülen bozukluklara ortodontik anomali denir.

Bireyler yapısal olarak genler aracılığı ile kuşaktan kuşağa geçen bir yapı kalıbı içerisindedir.

Eğer bir bireyin geçmiş kuşaklarında herediter nedenlerle oluşmuş yerleşmiş bir ortodontik bozukluk

varsa, büyük bir olasılıkla bu bozukluk daha sonraki kuşaklara geçer. Bu ortodontik bozukluklara

kalıtımsal yani herediter bozukluklar denir. Ortodontinin uğraş alanı ortodontik bölgedir. Bu

bölge, orta yüz (üst çene) ve alt yüz (alt çene) ile birlikte dişler ve diş kavisleri, dişleri destekleyen

dokular, dışarıdan dudaklar ve yanaklar, içeriden dilden oluşmuştur.

Ortodontide dişsel bozukluklara maloklüzyon denir. Dişlerdeki konum bozukluğuna

malpozisyon yapı bozukluğuna da malformasyon denir. Ortodontik Hedeflere Ulaşabilmesi İçin Yapılan Ortodontik Uygulamalar:

1. Koruyucu ortodonti (Preventif ortodonti)

2. Durdurucu ortodonti (Interseptif ortodonti)

3. Tedavi edici (Correctif ortodonti)

4. Pekiştirme (Retention, Kontansiyon)

Koruyucu ortodonti de ortodontik bölgede henüz ortodontik anomali veya bozukluk yoktur. Ancak, ileride oluşabilecek ortodontik anomalilerin önceden önlenmesidir. Örneğin; diş çürüklerinin tedavisi ve erken süt dişi çekimleri sonucu uygulanan yer tutucular yapılabilir.

Durdurucu ortodonti, ortodontik bölge normalden sapmaya başlamıştır. Ortodontik anomaliler oluşmaya başlamıştır. Buna en iyi örnek alışkanlıklardır (parmak emme, anormal yutkunma fonksiyonu gibi), bu durumda, anomaliyi oluşturan etkeni ortadan kaldırma yoluna gidilir. Düzelmeler spontan (kendi kendine) olacaktır. 7-8 yaşlarından önce yani daimi keserler çıkmadan parmak emme sonlandırılırsa parmak emmenin neden olduğu dişler arasında ki açıklıklar, üst ve alt çenenin kapanmaması yani açık kapanış gibi sorunlar kendiliğinden çözülecektir.

Tedavi edici ortodonti, ortodontik bölgede anomali bütünüyle oluşmuştur. Ortodontik bölgesi bozulmuş olan bireylere mekanik kuvvetler uygulanarak ortodontik bölge normal hale getirilmeye çalışılır. Bunlar ileride de ayrıntılı şekilde bahsedeceğimiz gibi takılıp çıkarılabilen apareyler, ağızlıklar, enselik headgear, yüz maskesi, şeffaf diş telleri , görünmez gizli diş telleri, içten lingual diş telleri, şeffaf plaklarla  tedavi ( örneğin invisalign) olabilir. Hemen buarada yeri gelmişken söylemek gerekirse Ankara ortodonti fiyatları yani bu Ankara da bu tedavilerin ücretleri klinikten kliniğe vakadan vakaya değişmekle birlikte TDB rehber fiyat tarifesi de baz alındığında basit apareylerde 500 TL den başlayıp 6000-7000 TL lere kadar çıkmaktadır. Br çok ortodonti uzmanı taksit yapmaktadır.

Pekiştirme, ortodontik anomalilerin mekanik kuvvetler ile aktif ortodontik tedavileri yapıldıktan sonra eski haline dönmesini önlemek amacıyla alınan önlemler ve yapılan tedavilerdir.

 

OKLÜZYON ( DİŞLERİN KAPANIŞI)

Kapanış demektir. Günümüze gelinceye değin oklüzyon 3 safhada incelenmiştir (oklüzyon

kavramının gelişimi).

1. Hayali Devir: 1900lerden önceki devirlerdir. Bu devrede oklüzyon sadece dişlerin

birbirleriyle ilişkileri göz önüne alınarak incelenmiştir. Sadece diş dizileri ve kontakt noktaları

ele alınmıştır. Oklüzyon kavramı bu dönemde statiktir.

2. Hipotetikal Devir: 1900-1930 arasındaki devredir. Bu dönemde Angle’ın araştırmaları

önemlidir. Bu devrede de oklüzyon statik anlam taşımıştır. Angle ideal oklüzyonu tarif ederken

“Old Glory” dediği kafatasındaki oklüzyonu tarif etmiş ve böyle oklüzyona sahip kişilerin

“Apollo Belvedere” denilen heykelin profiline sahip olacağını iddia etmiştir. Angle üst 1.

moları sabit kabul edip, maloklüzyonları buna göre bir sınıflandırmaya tabi tutmuştur. Bu

sınıflandırma günümüzde de hala geçerliliğini korumaktadır. Bu görüşe karşı çıkan araştırıcılar

ise (Case gibi) 1. moların hiçbir zaman sabit kabul edilemeyeceğini savunmuşlar ve “Old

Glory” deki oklüzyona sahip kişilerin düz bir profile sahip olamayacaklarını, prognatik bir

profile sahip olacaklarını iddia etmişler ve profilin düzlüğünün anterior dişlerin başbaşa

kapanışta olmalarından kaynaklandığını savunmuşlardır.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Belvedere_Apollo_Pio-Clementino_Inv1015_n5.jpg

3. Hakikat Devri: 1930 dan sonraki devirdir. Bu devirde ise Benett ilk defa oklüzyona

dinamik kavramını getirmiştir. Sadece dişlerin temasları değil, mandibulanın hareketlerinin de

oklüzyonda önemli olduğu fikrini ortaya atmıştır. Gerçekten de günümüzde oklüzyon hem

statik hem de dinamik bir özellik taşır.

Ancak ideal kapanış ile normal kapanışı da ayırt etmek gerekir.

İdeal Kapanış, düzgün bir şekilde sıralanmış 32 dişin kapanışı demektir. İyi bir heredite,

çok iyi çevresel ve gelişimsel faktörleri gerektiren ve populasyonlarda hiç görülmeyen

oklüzyondur. Daha çok protezle ilgili literatürlerde detayları ile ortaya konmuştur.

Normal kapanış ise iyi sıralanmış ve çoğu kez 28 dişin muntazam gelen okluzal

yüzeylerinin ifadesidir. Küçük rotasyonlar, diastemalar, ufak over-jet veya over-bitelı durumlar

normal oklüzyon olarak kabul edilir.

Oklüzyona Etki Eden Gelişimsel Faktörler

1. Maksilla ve mandibulanın büyüklüğü, pozisyonu ve birbirleriyle olan ilişkileri. Bunda

heredite önemli rol oynar.

2. Normal gelişmiş çeneler üzerindeki dişlerin pozisyonları ve birbirleriyle ilişkileri.

Bunda da heredite önemli bir rol oynar.

3. Sürmeden önce dişlerin mukozaya ulaşmak için izledikleri yol. Her diş değişik

yoldan indifa eder.

- Kesiciler Okluzal ve labial yönde

- Kaninler Mesial ve labial yönde

- Premolarlar Vertical yönde

- Molarlar  Okluzal ve mesial yönde

Dişlerin ark üzerinde normal yerlerinde indifa edebilmeleri için bu yollarda sapma

olmamalıdır (lokal faktörler ilerde anlatılacak).

4. Erupsiyon sırasında dişleri etkileyen faktörler. Normalde her dişin bir mesiodistal ve

bir de labiolingual eğimi vardır. MD eğimler komşu dişlerin etkisi altında olur. LL eğimler ise

ekstra ve intra oral kas yapısının etkisi altındadır. Bu kuvvetlerde dengesizlik olursa

maloklüzyonlar gelişir. Dşlerin arasında ki aralklar, çapraşık dişleri, fırlak dişler gibi.

OKLÜZYONUN ALTI ANAHTARI

1- Molar ilişkisi

2- Kron angulasyonu (Mesiodistal eğim)

3- Kron inklinasyonu (Labiolingual eğim)

4- Rotasyonlar ( Dişlerdeki dönüklükler)

5- Dişlerin birbirleriyle olan kontakları

6- Spee eğrisi

1- Molar İlişkisi: İyi bir molar ilişkisinin tarifi; üst 6’nın distobuccal tüberkülünün

distal kenarı alt 7’nin mesiobuccal tüberkülünün mesial kenarı ile temasta olmalı. Üst 6’nın

mesiobuccal tüberkülü, alt 6’nın mesial ve orta tüberkülleri arasına yerleşmeli. Üst 6’nın

mesiolingual tüberkülü alt 6’nın orta sulcusuna oturmalıdır.

2- Kron angulasyonu (MD eğim): Dişin MD yöndeki eğimidir. Her bir dişin kronunun

uzun aksları çizilecek olursa uzun eksenin gingival kısmı insizal kısmından daha distalde

yerleşir. Her bir dişin kron angulasyon değeri vardır. Kron aksı çizilir, oklüzal düzleme indirilen

dik ile kron aksı arasındaki açı kron angulasyon değerini verir. Bu değerler (+) ile ifade edilir. (-

) değerlerden bahsediliyorsa maloklüzyon vardır.

Angulasyon değerleri

Santral Lateral Kanin Premolar Molar

Maksilla + 50 + 90 + 110 + 20 + 50

Mandibula + 20 + 20 + 50 + 20 + 20

Anterior dişlerin angulasyonu daha önemlidir. Çünkü anterior dişler dikdörtgen formludur.

Eğimli değil de dik yerleşirlerse daha az yer kaplayacaklarından tüm posterior dişler öne kayar

ve oklüzyon bozulur. Molar ilişkisi kaybolur. Kron angulasyonu bozuk olduğu durumlarda her

zaman posteriorlar öne kaymayabilirler. Bu durumda da laterallerin distalinde diastemalar

gözlenir.

3- Kron inklinasyonu (LL eğim): Dişlerin labio-lingual eğimidir. Tork da denir. Dişin

labial konturuna bir teğet çizilir. Oklüzal düzleme indirilen dik ile bu teğetin yaptığı açı kron

inklinasyon açısıdır. Açının konumuna göre (+) veya (-) olarak değerlendirilir. Eğer teğetin

gingivali insizale göre lingualde ise (+), labialde ise (-) değer alır.

Kron angulasyonu anteriorda estetiğe,

posteriorda ise oklüzyona

etkilidir.

Alt ve üst anteriorların inklinasyonu over-bite’a dolayısıyla posterior oklüzyona etki eder.

Anteriorlar dik olursa karşılıklı dişlerde uzama olup over-bite artacak, ayrıca posterior dişlerin

kontakları mesiale kayacaktır. Bazen posterior oklüzyon bozulmayabilir ama kanin distallerinde

diastemalar ortaya çıkabilir. Üst santral ve laterallerin inklinasyon değerleri (+), diğer tüm

dişlerinki (-) dir.

4- Rotasyonlar: Dişin uzun aksı etrafında dönme hareketidir. Rotasyona uğrayan dişler

diğer dişlerin dental arka yerleşmelerine etki ederler. Posteriorda daha fazla yer işgaline neden

olurken, anteriorda ise gereğinden daha az yer kaplarlar. Böylece tüm dental arkın mesiale

kaymasına yol açabilirler.

5- Dişlerin birbirleriyle olan kontakları: Uygun sıralanan dişlerde, her diş yanındaki

dişle belli bir kontak yapar. Bu noktalar arkın devamlılığını sağlayarak hem dişlerin maksimum

fonksiyon görmesini, hem de dişlere dik gelecek kuvvetlerin tüm arka iletilmesini sağlayarak

dişlerin destek dokularını da korurlar.

6- Spee eğrisi: Özellikle posterior bölgede belirgin olan ve mandibulada konkav,

maksillada konveks olan dişlerin oklüzal yüzlerinin eğimidir. Dişlerin bu pozisyonu mandibula

hareketlerinin kolay bir şekilde olmasını ve bu hareketler esnasında da maksimum fonksiyon

yapılmasını sağlar.

Ortodontide bizler Spee eğrisini genellikle düzleştirmeye çalışırız. Çünkü tedavi sonucunda

mutlaka bir relaps (nüks) ortaya çıkar. Yani Spee eğrisi kendi kendine bir miktar derinleşir.

MALOKLÜZYON

Maloklüzyon kelime anlamı ile kapanış bozukluğu kavramını belirler. Daha geniş anlamıyla oklüzyonun doğal yapısını bozan her türlü yerleşim, konum yada ilişki bu terim ile tanımlanır. Malokluzyon bir hastalık değildir.

Mayer’e göre maloklüzyonun nedenleri:

1.Heredite yani anne babadan miras, kalıtım  (en önemlisi)

2.Gelişimsel defektler

3.Travma

4.Fiziksel faktörler

5.Alışkanlıklar

6.Hastalıklar

7.Malnutrisyon (kötü beslenme)

Görüldüğü gibi maloklüzyonların, cinsiyet ile, kişinin boyu veya kilosu ile hiçbir alakası

yoktur. Maloklüzyonlar 3 grup içersinde incelenirler;

1. Dental maloklüzyonlar.

2. İskeletsel maloklüzyonlar.

3. İskeletsel ve dental maloklüzyonlar.

1. Dental maloklüzyonlar:

Bu grupta en sık rastlanan sorun, diş boyutu ve ark boyutu uyuşmazlığıdır. Dişleri taşıyan apikal kaidenin boyutu, üzerinde sıralanacak dişlerin düzgün sıralanmalarına izin verecek kadar geniş değildir. Sonuçta dişler ya gömülü kalır yada sürdükten sonra yeterli yer olmadığından ark dışına itilerek çapraşıklıklarının ortaya çıkmasına neden olurlar. Yine bu grupta çeneler normal konumunda iken üst yada alt kesici dişlerin ileri itimi görülebilir. Alveol dik yön gelişiminin parmak emme, dil emme gibi herhangi bir yerel etkene bağlı olarak frenlenmesinden kaynaklanan açık kapanışlarda bu gruptandır. Genel olarak diş çapraşıklıkları , yer darlıkları , dişlerin yukarıdan aşağıdan sürmesi, sürememesi gömük kalması. Dişler arasındaki boşluklar ayrılıklar,

2. İskeletsel maloklüzyonlar:

İskeletsel maloküzyonlarda ise çoğu kez herediter etkenlere bağlı olarak, maksilla ve mandibulanın bazal bölümlerini de içine alan bir deformite söz konusudur. Normal gelişim gösteren bir bireyde kraniumun (kafa kaidesinin) anterior sınırı, maksilla ve mandibula hemen hemen aynı vertikal doğru üzerine konumlanırlar. Bu durumda eğer dental bir maloklüzyon söz konusu değilse, ideal bir oklüzyonun var olması gerekir. Eğer çeşitli herediter etkiler altında, büyüme ve gelişim sürecinde, maksillanın, mandibulanın yada her ikisinin birbirlerine ve kraniuma göre yerleşiminde bir değişiklik varsa, iskeletsel bir maloklüzyon söz konusudur. İskeletsel maloklüzyonları sagittal düzlem üzerinde değerlendirecek olursak ön? arka ve vertikal yön sorunları ile karşılaşırız

Ön ? arka yön sorunları: Bu grupta karşımıza çıkan deformitelerden birisi “üst ileri itim” olarak adlandırılan maloklüzyonlardır ( görünüşü fırlak dişler) Bu maloklüzyon çeşitli iskelet yapıların etkilenmesinden kaynaklanabilir. Adının çağrıştırdığı gibi zorunlu olarak maksillanın etkilenmesi gerekli değildir. Çok çeşitli nedenleri ve kombinasyonları vardır. Ön arka yön sorunlarından bir diğeri de “alt ileri itim” dir. Bu durum mandibuler prognati olarak da adlandırılır. Mandibulanın yerleşimi maksilla ve kraniuma göre ilerdedir. Çene ucuda ileride yer alacağından profil konkavdır.

http://www.atlantasmilestudio.com/wp-content/uploads/2015/07/protrusion-common-bite-problems.jpg

Vertikal yön sorunları: Normal büyüme ve gelişim olayları sırasında, daha öncede belirtiğimiz gibi maksillanın uzay içerisinde aşağı ve öne doğru yer değiştirmesi (displasmanı, deplasmanı, translasyonu), maksiller ve mandibuler alveol kemiğindeki dik yön gelişimi ramus ve kondildeki dik yöndeki büyüme ile dengelenir. Bu durumda yüzün dik yön büyümesi uyum içerisindedir. Bu uyumunun herediter etkiler altında bozulması çeşitli dik yön sorunlarının oluşumuna neden olur. Maksillanın uzay içerisindeki displasmanı ve alveol dik yön büyümesine oranla ramus ve kondildeki dik yönde büyüme yetersiz kalırsa mandibula zorunlu olarak posterior yönde rotasyon yapacak şekilde büyür. Ramus kısa kalmıştır. Bu durumunun bir sonucu olarak yüzün vertikal boyutu artar. Çene ucu geride ve belirsizdir. Profil bu nedenle konveks bir karakter kazanır. Mandibulanın posterior rotasyonuna bağlı olarak dental arkta da “açık kapanış (openbite) adı verilen maloklüzyon ortaya çıkar.

http://petalumabraces.com/wp-content/uploads/2009/11/open-bite.jpg

Bu durumunun tam zıttı olarak, kimi zaman mandibulanın ramus ve kondildeki dik yön gelişimi, maksillanın displasmanına ve alveol dik yön gelişimine oranla çok daha fazladır. Bu durumda ramusda aşırı bir büyüme ortaya çıkar ve mandibula anterior yönde bir rotasyon yapacak şekilde büyür. Bunun sonucunda vertikal yüz yüksekliği azalır. Çene ucu belirgindir. Profil konkav bir nitelik kazanır. Mandibulanın anterior yönde rotasyonunun bir sonucu olarak, dental arkta da “derin kapanış (deep-bite)” adı verilen maloklüzyon ortaya çıkar.

http://www.barberorthodontics.com.au/images/deepbite-2.jpg

Frontal düzlem üzerinde iskeletsel maloklüzyonları inceleyecek olursak çeşitli transvers yön sorunları ile karşılaşırız. Maksillanın transvers yön gelişiminin yetersiz olması maksiller darlıklara neden olur. Sonuçta dental arkta posterior çapraz kapanışlar ortaya çıkar. Frontal düzlem üzerinde karşımıza çıkan diğer bir maloklüzyon ise, maksilla ya da mandibulanın tek yanlı aşırı gelişiminden ya da gelişim yetersizliğinden kaynaklanan fasiyal asimetriler dir.

Ortodontide geçen bazı terimler;

Over-bite (örtülü kapanış): Dişler sentrik veya habitual okluzyona getirildiğinde

maksiller dişlerin insizal kenarının mandibular dişlerin insizal kenarını vertikal olarak örttüğü

mesafedir. (Closed-bite = aşırı over-bite), derin kapanış. Üst dişler normal de 1 mm örtmesi gereken

alt dişleri tamamen örter. Kapanış halinde neredeyse alt dişler gözükmez.

Over-jet (ileri itim): Dişler habitual veya sentrik oklüzyonda iken mandibuler

kesicilerin labial yüzü ile maksiller kesicilerin lingual yüzü arasındaki uzaklığı gösteren

horizontal mesafedir. Üst dişlerin alt dişlerin önünde olduğu ortodontik sorun. Fırlak dişler.

Open-bite (açık kapanış): Dişler habitual veya sentrik oklüzyona geldiğinde

anterior veya bukkal segmentte mandibular ve maksiller dişlerin insizal veya oklüzal yüzleri

arasında oluşan açıklıktır. Derin örtülü kapanışın tam tersi.

Cross-bite (çapraz kapanış): Sentrik okluzyonda üst dişlerin alt dişlerden daha

palatinalde olması durumudur. Normalde üst dişler alt dişlerin önündeyken bunda tek ya da daha

fazla üst diş alt dişlerin gerisinde konumlanır.

İnterdigitasyon: Maksiller ve mandibular dişlerin tam fossa tüberkül uyumu

içerisinde olması. Dişleirn tam kilit gibi kapanmaması.

Transposition: Maksilla veya mandibulada bazı dişlerin birbirleriyle yer

değiştirmiş olması (Transversiyon).

Teleskop-bite: Üst 1. premolar ve veya molarların antagonistleriyle palatinal

yüzeylerinin temas edeceği şekilde vestibulde yer almalarına denir.

İnfraversiyon: Dişin indifa etmesi gereken seviyenin altında kalmasına denir. Tam sürmemesi.

Supraversiyon: Dişin indifa etmesi gereken seviyenin üstünde kalmasına denir. Aşırı sürmesi.

Mesioversiyon: Disto-versiyon, bukkoversiyon,palato veya lingoversiyon

terimleri dişin eğim yüzünü gösterir.

Protrusion: Diş ve/veya çenelerin ileri konumda olmalarıdır.

Retrusion: Diş ve/veya çenelerin geri konumda olmalarıdır.

Rotasyon: bir diş yeterli yerin olmadığı durumlarda rotasyona uğrayarak arka dâhil olmaya

çalışır.

İki türlü rotasyon vardır marjinal ve aksiyel rotasyon.

Marjinal rotasyonda dönme ekseni mezial veya distal marjinal kenardır ve normalden önde

veya arkada konumlanan kenar söylenir. Meziovestibüler rotasyonda meziali vestibüle doğru

çıkmış diş anlaşılır. Aksiyel rotasyon ise dönme merkezi dişin orta noktasıdır. Aksiyel

rotasyonda hareket eden bir tarafı ve yönünü söylemek yeterlidir. Mesiovestibüler aksiyel

rotasyonda meziali vestibüle distali lingulae rotasyon yapmış diş anlaşılır.

Eğilme devrilme: Bir diş apexi rotasyon merkezi olacak şekilde hareket ederse buna eğilme

mesela distale hareket etmişse distal eğilme dönme merkezi kökün 1/3 ü ise distal devrilme

denir. Yatık dişler.

                Ortodonti konusunda biraz ayrıntılı da olsa bilgi verdikten sonra. Şimdi sizlere ortodontik tedavi seçenekleri, diş teli türleriAnkara da ortodontik tedavinizi yaptırabileceğiz Ankara ortodonti uzmanları, Ankara ortodonti klinkleri, Ankara Ortodonti Hastaneleri, Ankara Ortodonti doktorlar ve Ankara Ortodonti ücretleri konusunda bilgi vermek istiyorum.

Dental Ankara Ortodontik Tedavi Seçenekleri;

Estetik Diş Telleri;

 

                Günümüzde artık ortodonti biliminin gelişmesiyle eskiden kullanılan ve hacim kaplayan bir çok diş teli  kullanılmamaktadır. Dişlerin üzerine yapıştırılan braketlerin boyutları küçültülmüştür. Daha küçük olan diş tellerinin de doğal olarak görünürlüğü azalmıştır. Kaldı ki artık ortodontinin yaygınlaşması ile eskiden milletin az görüp garipsediği ve dikkat kesildiği diş teli taşıyan hastalar şimdi hiç dikkat çekmemektedir.

                Yine de diş tellerim hiç gözükmesin diyen hastalar için şeffaf diş renginde olan porselen ve seramik ya da kompozitten yapılmış diş teli, braket seçenekleri de mevcuttur. Bunlar diş renginde olduğu için neredeyse hiç fark edilmezler. Ankara da estetik diş teli tüm ortodonti merkezlerinde uygulanmaktadır. Ankara ortodonti kliniğinden kliniğine değişmekle beraber genel de estetik porselen diş teli fiyatları normal diş tellerinden 500-1000 TL gibi rakamlarda daha pahalı olmaktadır. Ama ortodonti tedavi ücreti için ortodontistinize muayene olmalısınız. Ankara ortodonti uzmanları listesine Türk ortodonti derneği web sitesinden ulaşabilirsiniz.

                Lingual içten diş telleri;

http://www.gregjorgensen.com/blog/wp-content/uploads/2012/10/Lingual.jpg

                Yine estetik amaçlı olarak braketler dişlerin arka yüzeylerinden iç taraflarından yapıştırılabilmektedir. Buna Ankara da hastalardan duyduğum kadarıyla iç ten diş teli, gizli diş teli, görünmez diş teli gibi isimler verilse de lingual ortodonti bilimsel ismidir.

                Tedavide estetik olarak büyük avantajlar sunsa da lingual ortoodntinin maliyeti , hasta dilinin alanını sınırladığı için verdiği rahatsızlık ve konuşma problemleri de büyük dezavantaj oluşturmaktadır. Bazı vakalarda yine avantajlı dır örneğin derin kapanış hastalarında tedavi daha kolay olmakta açık kapanış hastalarında ise tedaviyi zorlaştırmaktadır.

                Lingual ortoodntinin yani içten gizli tel tedavisininin ücretleri ve sizin için uygun olup olmadığının tespiti için muhakkak bir ortodontiste muayene olmalısınız. Ankara lingual içten tel tedavisi yapan ortodonti uzmanlarına TOD sitesinden ( www.tod.org.tr) den ulaşabilirsiniz.

                Ayrıca bu braketler fabrikasyon olabildiği gibi kişiye özel de üretilebilmektedir ( incognito).

 

Şeffaf Diş Plakları;

Şeffaf Diş plakları ile ortodontik tedavilerde son yıllarda bir hayli popülerlik kazanmıştır. Bir mühendisin ortodontik amaçlı kullandığı pekiştirme plaklarının dişleri hareket ettirdiğini fark edip neden sırf böyle bir tedavi yöntemi neden olmasın demesiyle başlamıştır.

Hastanın ölçülerinin alınıp labaratuvar ortamında dişlerin model üzerinde bilgisayar ortamında hareket ettirilip bu şekilde plak yapılması esasına dayanır. Önceleri sadece tek firma varken şimdi 3 boyutlu yazdırma konusunda ki ilerlemelerle sektörde bir hayli sistem ve firma yer almıştır. (Invisaling, orto clear, aligner, digiorto).

Sistemin en köklüsü ve ilki Invsalign dir. Ama ortodonti uzmanı olarak benim şahsi fikrimi soracak olursanız asla ve asla braket sistemlerinin yerini tutması söz konusu bile olamaz. Biraz abartılmış ve daha çok ortodontist olmayan diş hekimlerine ortodonti yaptırabilmeyi amaçlamışlardır.

Artık çok yaygınlaştığından ve az görünürlüğü, istenildiği zaman çıkarılıp takılabilmesi gibi avantajlarından ötürü hastalar tarafından istenmektedir ve Ankara da da şeffaf görünmez plak tedavisi sıklıkla yapılmaktadır ama buradan şeffaf plak yaptıracak olan hastaları uyarmamız gerekirse ortodontik tedaviler öyle iki üç plak takıp çıkarmayla sonuç alınabilecek kadar basit tedaviler değildir öncesi ve sonrası ciddi takip gerektirir. Düzeltmek kadar düzelttikten sonra eski haline gelmesin diye de bir dizi önlem almak gerekir. O yüzden tedaviyi ve ortodontik tedavi alternatiflerini iyi araştırsınlar.

http://www.deardoctor.com/images/ddwc/features/orthodontic-headgear/clear-orthodontic-aligners.jpg

Şeffaf plaklarla tedavi ücretleri de vakadan vakaya değişmekle birlikte normal ortodontik tedavilerden biraz daha pahalıdır. Önceden bunların laboratuvarları yurt dışındayken şimdi ülkemizde de üretilmeleriyle bir hayli ucuzladıkları söylenebilmektedir. Ankara şeffaf plak tedavisi fiyatları dediğimiz gibi 500-3000 dolar civarlarında değişmektedir. Ama buradan tekrar söylemek gerekirse internetten alacağınız er türlü ortodonti ücret bilgisi sizi yanıltabilir doğru karar için kesinlikle diş hekiminize muayene olmalısınız.

Ankara Ortodonti Fiyatları ve Ortodontik Tedavimi Nerede Yapırabilirim;

Hastalarımızın doğal olarak en merak ettiği konulardan biride diş teli tedavisi ücretleri. Ancak baştan söyleyeyim hiçbir bilinçli ve mesleğine saygılı diş hekimi sizi muayene etmeden ortodonti tedavi ücreti konusunda size bir şey söyleyemez. O yüzden hastalarımız da biraz fiyat konusunda farkındalık oluşturmak için burada size ortalama şeylerden bahsedeceğim.

Sağlık uygulama tebliği ile özeldeki ortodontik tedavilerin belli bir kısmını bağkur ssk emekli sandığı sgk gibi sosyal güvenlik kurumları belli bir oranda karşılayabiliyor. Bunun için 18 yaşını geçmemiş hastalar bir devlet kurumundan ki bunu üniversite hastanesi devlet hastanesi ya da ağız ve diş sağlığı merkezi olabilir. Biri ortodonti uzmanı olmak kaydıyla 3 doktor imzalı bu tedavi estetik amaçlı değil sağlık için gereklidir diye bir sevk almaları gerekiyor. Bu sevke istinaden de ortodonti uzmanı tedavisini yapıp faturasını kesiyor ve vakaya göre 1000-2000 TL gibi bazen fazlada olabiliyor devlet özeldeki ortodonti tedavisini karşılıyor. Ama büyük illerin devlet kurumlarında zaten ortodontist olduğu için genelde dışarıya sevk edilmekten imtina ediliyor ama yine de muayene olup konuşmak gerekli.

Eğer dışarıya sevk almayıp devlet hastanesi ya da üniversite hastanesinde yaptırmak isterseniz belli bir sıradan sonra tedaviye başlayabilirsiniz. Burada 18 yaşından küçük hastalarda herhangi bir ücret alınmamakta bazen ortodonti tedavisinde kullanılacak malzemeler hastaya aldırılmaktadır. 18 yaşından büyük hastalar ise genelde ortodontik tedavilerini özel hasta statüsünde yaptırabilmektedirler. Ankarada ortodonti ve diş teli yaptırabileceğiniz merkezler 75.yıl topraklık gölbaşı ADSM ya da Ankara Gazi Hacettepe Diş hekimliği fakültelerine hastalar başvurabilir.

Tabi Ankara da bir özel ortodontistler ortodonti merkezleri ortodonti poliklinikleri var Ankara ortodonti doktorlarının listesine Türk Ortodonti Derneği web sitesinden ulaşabilirsiniz. Özelde ortodonti fiyatları lingual içten gizli şeffaf diş telleri için farklı farklı olmaktadır. Kesin fiyat bilgisi için diş hekimine muayene olmalısınız. Aşağıdaki TDB rehber fiyat tarifesini incelerseniz size fikir verebilir ama adı üstünde rehber tarifedir. Kesinlikle diş hekiminize muayene olmalısınız.

TDB ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR*, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İSTANBUL*, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, MUĞLA*, TRABZON İLLERİNDE (Bu tarife 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerlidir) DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ

Not; İlk fiyat KDV hariç ikincisi %8 KDV dahil ortodonti ücretleridir.

7-1 Lateral Sefalometrik Film Analizi 64,81 70,0

7-2 Bilgisayarlı Sefalometrik Film Analizi 83,33 90,0

7-3 Antero Posterior Sefalometrik Film Analizi (Frontal Film Analizi) 64,81 70,0

7-4 Kemik Yaşı Tayini 37,04 40,0

7-5 Ortodontik Fotoğraf 27,78 30,0

7-6 Ortodontik Fotoğraf Tetkiki 27,78 30,0

7-7 Ortodontik Model Yapımı 46,30 50,0

7-8 Ortodontik Model Analizi 27,78 30,0

7-9 Ara Dönem Sefalometrik Film Analizi 55,56 60,0

7-10 Ara Dönem Model Yapımı 46,30 50,0

7-11 Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 990,74 1070,0

7-12 Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 1.185,19 1280,0

 7-13 Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 1.583,33 1710,0

7-14 Sabit Kapanış Yükseltici Tatbiki (Kısa Süreli) 64,81 70,0

7-15 Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 1.074,07 1160,0

 7-16 Lingual Teknikle Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 1.305,56 1410,0

7-17 Lingual Teknikle Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 1.740,74 1880,0

7-18 Açık Kapanışın Ortodontik Tedavisi 1.583,33 1710,0

7-19 Önleyici Ortodontik Tedavi 500,00 540,0

7-20 Kısa Süreli Ortodontik Tedavi 564,81 610,0

 7-21 Pekiştirme Tedavisi 351,85 380,0

7-22 Pekiştirme Aygıtı (Hawley Pilağı) 342,59 370,0

 7-23 Sabit Pekiştirme Aygıtı (Lingual Retainer) 351,85 380,0

 7-24 Dudak Yastıkçığı (Lip Bumper) 296,30 320,0

7-25 Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Vida Hariç) 351,85 380,0

 7-26 Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Frankel Aygıtları-Aktivatör-Bionatör) 638,89 690,0

7-27 Vida Uygulaması (Tek Vida) 101,85 110,0

7-28 Sabit Fonksiyonel Aygıt Uygulaması 740,74 800,0

7-29 Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) 305,56 330,0

7-30 Aparey Tamiri 111,11 120,0

7-31 Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear - Chincap) 333,33 360,0

7-32 Reverse Headgear 731,48 790,0

7-33 Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) 138,89 150,0

7-34 Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) 148,15 160,0

7-35 Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki 148,15 160,0

7-36 Bant Tatbiki (Tek Diş) 120,37 130,0

7-37 Braket Tatbiki (Tek Diş) 92,59 100,0

 7-38 Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) 101,85 110,0

 7-39 Düşen Bant Tatbiki (Tek Diş) 83,33 90,0

7-40 Düşen Braket Tatbiki (Tek Diş) 83,33 90,0

7-41 Bant Veya Braket Çıkarılması (Tek Diş) 37,04 40,0

7-42 Lingual Ataçman Tatbiki 92,59 100,0

7-43 Lingual Ark 194,44 210,0

7-44 Nance Apareyi 333,33 360,0

7-45 Hızlı Maksiller Genişletme Apareyi 500,00 540,0

 7-46 Preoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) 1.046,30 1130,0

7-47 Postoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) 962,96 1040,0

7-48 T.M.E. Splint Yapımı 407,41 440,0

 7-49 Model Set-Up 277,78 300,0

7-50 Positioner Yapımı 694,44 750,0

 7-51 Sefalometrik Cerrahi Planı 101,85 110,0

7-52 Ortodontik Modellerin Face-Bow İle Artikülatöre Taşınması 333,33 360,0

 7-53 Model Cerrahisi 250,00 270,0

7-54 Okluzal Cerrahi Splint (Tek Çene) 462,96 500,0

 7-55 Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) 648,15 700,0

ÖNEMLİ NOT:TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ REHBER FİYAT TARİFESİ 2016 YILI ORTODONTİ BÖLÜMÜNDEN ALINTI YAPILARAK YAYINLANMIŞTIR. SİZİN ORTODONTİK TEDAVİ ÜCRTİNİZ FARKLI OLABİLİR. KESİN TEDAVİ ÜCRETİ İÇİN LÜTFEN BİR ORTODONTİSTE MUAYENE OLUNUZ.